hava 35° Orta
DOLAR 32,8802 % % 0.2
EURO 35,1769 % % -0.11
GRAM ALTIN 2.499,74 % % 0,40
ÇEYREK A. 4.087,08 % % 0,40
BITCOIN 64.438,80 % -2.101
SON DAKİKA

10000 KG SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG)

Son Güncelleme :

20 Kasım 2014 - 17:59

/ 328 views kez okundu.
10000 KG SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG)

10000 KG SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG)

ADANA TED. BLG. BSK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARILIK

10000 Kg Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası                                    : 2014/150657

1-idarenin

a) Adresi                                                           : Reşatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkası 01330

SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası                      : 3223525301 – 3223597885

c) Elektronik Posta Adresi                          :  —

ç) İhale dokümanının görülebileceği       : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                          : 10.000 Kg. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                  : MSB Adana Tedarik Bölge Başkanlığı Taşınır 791 Mal Saymanlığı Köprüköy-Yüreğir/ADANA

c) Teslim tarihi                                                : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01 Ocak 2015 tarihi işe başlama tarihi olacaktır. Herhangi bir sebeple sözleşmenin yürürlüğe girmesinin öngörülenden daha geç olması halinde sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve 31 Aralık 2015 tarihi işin bitiş tarihi olarak esas alınacaktır. Saymanlık tarafından verilecek tebligatlar işe başlama talimatı olarak değerlendirilecektir. Yükleniciye ayrıca işe başlama talimatı

 3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                             : MSB ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI Tedarik Şube Müdürlüğü İHALE SALONU Reşatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkası 01330 SEYHAN /ADANA

b) Tarihi ve saati                                             : 02.12.2014- 10:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu

gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen, LPG Dağıtıcı Lisansı’nın aslını veya

noter onaylı suretini teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB ADANA

TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI İlan Memurluğu Reşatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkası 01330

SEYHAN /ADANA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI Tedarik Şube

Müdürlüğü Reşatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkası 01330 SEYHAN /ADANA adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

(BASIN ADN.3645)  www.bik.gov.tr