hava
DOLAR %
EURO %
GRAM ALTIN %
ÇEYREK A. %
BITCOIN %
SON DAKİKA

220 NUMARALI HAVA RADAR KITA KOMUTANLIĞI KESECİKTEPE/HATAY ENERJİ NAKİL HATTI BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI

Son Güncelleme :

04 Haziran 2014 - 21:01

/ 1.236 views kez okundu.
220 NUMARALI HAVA RADAR KITA KOMUTANLIĞI KESECİKTEPE/HATAY ENERJİ NAKİL HATTI BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI

220 NUMARALI HAVA RADAR KITA KOMUTANLIĞI KESECİKTEPE/HATAY ENERJİ NAKİL HATTI
BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI

ADANA TED.BLG.BSK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI
BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

220 NUMARALI HAVA RADAR KITA KOMUTANLIĞI KESECİKTEPE/HATAY ENERJİ NAKİL HATTI
BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2014/59291
1- idarenin

a) Adresi : Resatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkası 01330  SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası: 3223525301 – 3223597885

c) Elektronik Posta Adresi : ictedada@hotmail.com

ç) ihale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Havai Hat: 7530 metre, 47 Adet Direk (Galvanizli, Cıvatalı, İletken Kesiti 3/0 AWG) ve Yeraltı Kablosu: 1.325 metre (35mm XLPE) olmak üzere toplam 8855 metre uzunluğundaki 1 adet Enerji Nakil Hattı Bakım Onarımı Hizmet Alım işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : 220 Nu.lı Hv.Rd.Kt.K.lığı Keseciktepe / HATAY

c) Süresi: işe başlama tarihinden itibaren 12(oniki) aydır

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer : Adana Tedarik Bölge Başkanlığı Reşatbey Mah.Ordu Cad.
Adliye arkası No:1 Seyhan/ADANA

b) Tarihi ve saati: 16.06.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası)karşılığı Adana TedarikBölge Başkanlığı Reşatbey Mah.Ordu Cad. Adliye arkası No:1 Seyhan/ADANA adresinden satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Tedarik Bölge Başkanlığı adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan
istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için
teklif verilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(BASIN ADN.1591)  www.bik.gov.tr