hava 27° Parçalı Bulutlu
DOLAR 32,7878 % % 1.53
EURO 35,1602 % % 0.53
GRAM ALTIN 2.457,99 % % 2,80
ÇEYREK A. 4.018,81 % % 2,80
BITCOIN 66.076,01 % 0.077
SON DAKİKA

6 KALEM SINAİ GAZ ALIMI

Son Güncelleme :

11 Mayıs 2014 - 17:53

/ 386 views kez okundu.
6 KALEM SINAİ GAZ ALIMI

6 KALEM SINAİ GAZ ALIMI

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
6 Kalem Sınai Gaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                    : 2014/46507

 

1-İdarenin

a) Adresi                                         : Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü- Reşatbey Mah.5 Ocak Cad.No:53 SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası            : 3223441911 – 3223441911

c) Elektronik Posta Adresi                : hsm01.idmi@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)  :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                : 6 Kalem Sınai Gaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                  : Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü Deposu

c) Teslim tarihi                                : Sözleşmenin imzalanmasından 30.06.2015 tarihine kadar idarenin siparişi üzerine peyderpey olarak teslimat yapılacaktır. İdarenin siparişi üzerine teslimat ilgili yüklenici firma tarafından en geç 24 saat içinde gerçekleştirilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                              : Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              : 21.05.2014 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
1-İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
3-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
İsteklilerin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.
Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğuna dair belgelerin yanında, yetki veren firma veya firmalara ait belgeleri (imalatçı ise imalatçılık belgelerinden birinin , ana bayi ise bayilik belgesi , distribütör ise buna ilişkin belge veya belgeleri) de ibraz edeceklerdir.
Teklif veren istekliler hangi malzeme kalemine / kalemlerine teklif veriyorlar ise; teklif verdikleri malzeme kalemi / kalemleri için ayrı ayrı yetkili olduklarını belgeleyeceklerdir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Satın Alma Birimiadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

(BASIN ADN.1210) www.bik.gov.tr