hava
DOLAR 32,9288 % % 0.09
EURO 35,3930 % % 0.04
GRAM ALTIN 2.464,75 % % -0,19
ÇEYREK A. 4.029,87 % % -0,19
BITCOIN 61.378,00 % -2.568
SON DAKİKA

ADANA ASO ŞUBE TAŞKIN VE KURUTMA TESİSLERİ ONARIMI KAPSAMINDA CEYHAN NEHRİ KIZILTAHTA MEVKİİ KIYI OYULMASINA KARŞI TAŞ TAHKİMATI YAPILMASI İŞİ

Son Güncelleme :

09 Kasım 2015 - 18:24

/ 351 views kez okundu.
ADANA ASO ŞUBE TAŞKIN VE KURUTMA TESİSLERİ ONARIMI KAPSAMINDA CEYHAN NEHRİ KIZILTAHTA MEVKİİ KIYI OYULMASINA KARŞI TAŞ TAHKİMATI YAPILMASI İŞİ

ADANA ASO ŞUBE TAŞKIN VE KURUTMA TESİSLERİ ONARIMI KAPSAMINDA CEYHAN NEHRİ KIZILTAHTA MEVKİİ KIYI OYULMASINA KARŞI TAŞ TAHKİMATI YAPILMASI İŞİ

DSİ 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ASO SULAMALARI İŞL. VE BAK. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA

Adana ASO Şube Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımı Kapsamında Ceyhan Nehri Kızıltahta Mevkii Kıyı Oyulmasına Karşı Taş Tahkimatı Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2015/154113

 

1-İdarenin
a) Adresi : Özdemir Sabancı Bulvarı Beyazevler 01170 ÇUKUROVA/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3222348366 – 3222320847
c) Elektronik Posta Adresi : dsi6@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ceyhan Nehri Kızıltahta Mevkii Kıyı Oyulmasına Karşı Taş Tahkimatı İle Korunması Ocak Taşı ile 8780 m3 İstifli Tahkimat ve 15.380 m3 Kazı Yapılması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Adana İli, Karataş İlçesi Kızıltahta Mah. Ceyhan Nehri Kıyısı
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 10 (on) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ASO Şube Müdürlüğü Özdemir Sabancı Bulvarı Beyaz evler 01170 Çukurova/ADANA
b) Tarihi ve saati : 26.11.2015 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan AIX Grubu işler ve ihale konusu iş benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Üniversitelerin Mühendislik- Mimarlık Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunları.
  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 

A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1.Fiyat puanı(FP) (70PUAN)

 Fiyat puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 70 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.  Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat  puanı,
Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük  teklif fiyatı,
F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

 

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanı  (KTP) (30 PUAN)

 Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan  kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri  tabloda gösterilmiştir.  Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiğin fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y)  hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir.   Ara değerler için bulunduğu aralığın alt ve üst sınırları arasında enterpolasyon  (ara kestirim)  yapılacaktır. Hesap sonucu bulunan Kalite ve teknik değer nitelik puan  (KTP) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

 

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI
TABLO
İş Kalemi No. İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması İsteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline (F) oranı Verilecek Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KTP)
TK-01 Ocak taşı (0.250-0.400 ton kategorideki) ile istifli tahkimat yapılması % 68’a eşit veya daha az ise 0
% 69 ise 20,80
% 70’ e eşit veya daha fazla ise 0
TK-02 Ocak taşı (0.100-0.250 ton kategorideki) ile istifli tahkimat yapılması % 14’a eşit veya daha az ise 0
% 15 ise 4,40
% 16’ a eşit veya daha fazla ise 0
TK-03 Makina ile her cins Makina ile her cins zeminlerde kazı yapılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması % 15’a eşit veya daha az ise 0
% 16 ise 4,80
% 17’ a eşit veya daha fazla ise 0

 

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması için örnek:

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması için örnek:

TK-03 iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyat: 200 TL,

İsteklinin teklif fiyatı( F) : 5000  TL olsun,

Y (% oran) = (İş kalemi için teklif edilen bedel / F) x 100 = (200/5000) *100 = % 4

Yukarıdaki tabloya göre isteklinin iş kalemi için teklif ettiği bedelin toplam teklif bedeline oranı % 15’den az olduğu için puan alamayacaktır.

A.3. Toplam puan (TP)

 

Toplam puan, fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

TP= FP + KTP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı ASO Şube Müdürlüğü Özdemir Sabancı Bulvarı Beyaz evler 01170 Çukurova/ADANA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ASO Şube Müdürlüğü Özdemir Sabancı Bulvarı Beyaz evler 01170 Çukurova/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir.

(BASIN 176895)  www.bik.gov.tr