hava
DOLAR %
EURO %
GRAM ALTIN %
ÇEYREK A. %
BITCOIN %
SON DAKİKA

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Son Güncelleme :

03 Ekim 2014 - 11:20

/ 321 views kez okundu.
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

TAŞIT KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/126028

1-İdarenin

a) Adresi : YEŞİLOBA MAH.ÖĞRETMENLER BULVARI 46278 SOK. NO:3 SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3224550000 – 3224550023
c) Elektronik Posta Adresi : rektorluk@adanabtu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1) 4 adet Sürücülü Binek 2) 7 adet Sürücülü Kapalı Kasa Kamyonet 3) 1 adet Sürücülü Açık Kasa Kamyoneti 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arası yakıtı Kurumumuzca karşılanmak üzere kiralama hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’nün hizmetlerinde ve hizmetin gerektirdiği yerlerde kullanılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı – Yeşiloba Mah.46278 Sok. No:3 Seyhan/ADANA
b) Tarihi ve saati : 30.10.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale konusu işte çalıştırılacak taşıtların şehiriçi ve şehirlerarası çalışabilmeleri için ilgili tüm mevzuatlar gereği alınması gereken sicil, izin, ruhsat, her türlü sigorta vb. belgeler yüklenicinin sorumluluğundadır. Bu nedenle doğabilecek tüm cezai yaptırımlar yükleniciye aittir. Üzerine ihale edilen yüklenici sözleşme imzalanmadan önce Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınmış ihale tarihi itibari ile geçerlilik tarihini doldurmamış binek araçlar için A1, Açık ve kapalı kasa kamyonetler için K1  yetki belgesini teklif zarfı içerisinde sunmak zorundadır. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu Kurum ve kuruluşları ile özel sektörde her türlü araç kiralama ve çalıştırma (iş makinaları hariç) işi kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’nün Ziraat Bankası Atatürk Caddesi Şubesindeki TR780001000931587671905001 no’luIban numarasına doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontun ibrazı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından temin edilebilir. adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

(BASIN ADN.3021) www.bik.gov.tr