şişli escort - ataşehir escort - kadıköy escort - pendik escort - ümraniye escort - mecidiyeköy escort - taksim escort - beşiktaş escort - kartal escort - maltepe escort
hava 24° Çoğunlukla Bulutlu
DOLAR 32,1815 % % -0.02
EURO 34,9988 % % 0.3
GRAM ALTIN 2.454,06 % % -0,31
ÇEYREK A. 4.012,39 % % -0,31
BITCOIN 69.406,41 % -0.669
SON DAKİKA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ GENETİK TETKİK

Son Güncelleme :

13 Mayıs 2015 - 20:02

/ 1.301 views kez okundu.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ GENETİK TETKİK

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ GENETİK TETKİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genetik Tetkik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2015/55920

1-İdarenin

a) Adresi : Ç.Ü. TIP FAKÜLTESI BALCALI HASTANESI 01130 BALCALI SARIÇAM/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223387078 – 3223386045
c) Elektronik Posta Adresi : balcalisatinalma@cu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem : 1.750.000 (Bir Milyon Yedi Yüz Elli Bin) Puan Karşılığı Genetik Tetkik Hizmeti Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sarıçam/ADANA
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 5(Beş) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ç.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İçerisindeki İhale Salonu Sarıçam/ADANA
b) Tarihi ve saati : 08.06.2015 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

-İstekliler, hastanemiz geniş hasta kitlesi ve klinik tanısız hasta potansiyeli nedeni ile ekzom sekanslama, moleküler karyotipleme testlerini rutin yapıyor ya da bu testler için hizmet alıyor olmalıdır. Bu testleri çalıştığını kanıtlayıcı örnek sonuç raporlarını teklif dosyasında sunmalıdır.

-İstekliler, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Yönetmeliğine göre ruhsatlandırılmış sitogenetik ve moleküler genetik laboratuvarına sahip olmalıdır. Bu durumu tevsik (ispat) eden belge ve/veya dokümanları teklif dosyasında sunmak zorundadır.

-İstekliler, Teknik Şartnamede belirtilen panel testlerin çalışıldığına dair belgeyi; her bir test için cevap ve açıklamaların yer aldığı “Teknik Şartnameye Cevap” başlığı altında, imzalı ve kaşeli olarak teklif dosyasında sunacaklardır. Ayrıca; bu testleri çalıştığını kanıtlayıcı örnek sonuç raporlarını teklif dosyasında sunacaklardır.

-İstekliler, hastanemiz klinik kayıtları esas alınarak hazırlanan ve Teknik Şartnamede ekli listede yer alan testlerin çalışıldığına dair belgeyi; her bir test için cevap ve açıklamaların yer aldığı “Teknik Şartnameye Cevap” başlığı altında, imzalı ve kaşeli olarak teklif dosyasında sunacaklardır. Ayrıca; bu testleri çalıştığını kanıtlayıcı örnek sonuç raporlarını teklif dosyasında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
-İstekliler, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Yönetmeliğine göre ruhsatlandırılmış sitogenetik ve moleküler genetik laboratuvarına sahip olmalıdır. Bu durumu tevsik (ispat) eden belge ve/veya dokümanları teklif dosyasında sunmak zorundadır. Ayrıca istekli; ihale dokümanında belirtilen testlerin kendi merkezlerinde yapıldığına dair; kullanılan cihaz ve yöntemlere esas oluşturacak kimyasal maddelerin ve malzemelerin, ruhsat alma aşamasında bildirilen ve 2014 ve/veya 2015 yılına ait envanter listesini teklif dosyasında sunmalıdır. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve/veya Özel Hastanelere gerçekleştirilen her türlü laboratuar hizmeti alımı işleri kabul edilecektir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ç.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Bürosu Sarıçam/ADANA adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ç.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Bürosu Sarıçam/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

(BASIN ADN.79229)    www.bik.gov.tr

 

Sancaktepe escort Zeytinburnu escort Antalya escort Ankara escort Avrupa yakası escort Denizli escort Kocaeli escort Merter escort Nişantaşo escort Levent escort Çapa escort Etiler escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Bakırköy escort Bahçeşehir escort Esenyurt escort Avcılar escort Avrupa yakası escort bayan Beykoz escort Üsküdar escort Göztepe escort Erenköy escort Suadiye escort Kurtköy escort Tuzla escort Bostancı escort Ümraniye escort Pendik escort Kadıköy escort Kartal escort Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bodrum escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Gaziantep escort Eskişehir escort Ankara escort İstanbul escort Kayseri escort Adana escort Şirinevler escort Halkalı escort Marmaris escort Fethiye escort Sarıyer escort Maltepe escort Fatih escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Başakşehir escort Ataköy escort Alanya escort Samsun escort Muğla escort İzmir escort Diyarbakır escort Bursa escort Antalya escort İstanbul escort Göztepe escort Gaziantep escort Adana escort Adana escort Anadolu yakası escort Ankara escort İstanbul escort Ataşehir escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bağcılar escort Bahçeşehir escort Bahçeşehir escort Beşiktaş escort Beykoz escort Bodrum escort Bostancı escort Bursa escort Eskişehir escort Gaziosmanpaşa escort Kadıköy escort Kartal escort Kocaeli escort Konya escort Konya escort Konya escort bayan Malatya escort Pendik escort Şirinevler escort Taksim escort Ümraniye escort Adana escort Antalya escort Bursa escort İzmir escort Bodrum escort Eskişehir escort Konya escort İzmir escort Beylikdüzü escort Kayseri escort İzmir escort Pendik escort Eskişehir escort İstanbul escort escort Fatih escort Antalya escort escort bayan Samsun escort İstanbul escort Bursa escort Antalya escort bayan Antalya bayan escort Antalya escortlar Adana escort Bursa escort İzmir escort Diyarbakır escort Maltepe escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Şirinevler escort Ataköy escort Halkalı escort İstanbul escort Şişli escort Kayseri escort Antalya escort Mersin escort Mersin escort Mersin escort Şişli escort Mersin escort Kayseri escort