şişli escort - ataşehir escort - kadıköy escort - pendik escort - ümraniye escort - mecidiyeköy escort - taksim escort - beşiktaş escort - kartal escort - maltepe escort
hava 19° Orta
DOLAR 32,5971 % % 0.34
EURO 34,6990 % % 0.27
GRAM ALTIN 2.492,19 % % 0,23
ÇEYREK A. 4.074,74 % % 0,23
BITCOIN 2.102.126 % 1.766
SON DAKİKA

İHALE İLANI

Son Güncelleme :

11 Ocak 2016 - 21:31

/ 489 views kez okundu.
İHALE İLANI

 ADANA İLİ TUFANBEYLİ İLÇ AKÇAL MAH, SAİMBEYLİ İLÇ AVCIPINARI MAH, İMAMOĞLU İLÇESİ ALAYBEYLİ, KOZAN İLÇESİ ÇÜRÜKLÜ MAH, CEYHAN İLÇESİ KIVRIKLI, YUMURTALIK İLÇESİ DEVECİUŞAĞI, KÇK YUMURTALIK MAH VE MUHTELİF MAHALLELERDE İÇME SUYU SONDAJ YAPIM İŞİ

ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adana İli Tufanbeyli İlç Akçal Mah, Saimbeyli İlç Avcıpınarı Mah, İmamoğlu İlçesi Alaybeyli, Kozan İlçesi Çürüklü Mah, Ceyhan İlçesi Kıvrıklı, Yumurtalık İlçesi Deveciuşağı, Kçk Yumurtalık Mah ve Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu Sondaj Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2015/173593

 

1-İdarenin
a) Adresi : Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 16 01120 SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3224572338 – 3224582752
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@adana-aski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.Grup Litoloji Tanımlamalarına göre 15”-17 1/2” Çaplarda Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu Açmak 2055 m, – 2.Grup Litoloji Tanımlamalarına göre 15” Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu Açmak 480 m
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ADANA İLİNE AİT İLÇELER VE BU İLÇELERE BAĞLI MUHTELİF MAHALLELER
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üçyüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ADANA ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.KAT TOPLANTI ODASI
b) Tarihi ve saati : 20.01.2016 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan AIV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI A BLOK ( Şantiye Tesisleri ) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ADANA ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEKLİF ZARFLARI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEKTİR.) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

——————————————————————————————————————————————————————

 

 

DÜZELTME İLANI

İçme Suyu Sondaj Yapım İşi

                                           Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ Genel Müdürlüğü

           Adana İli Tufanbeyli İlç Akçal Mah, Saimbeyli İlç Avcıpınarı Mah, İmamoğlu İlçesi Alaybeyli, Kozan İlçesi Çürüklü Mah, Ceyhan İlçesi Kıvrıklı, Yumurtalık İlçesi Deveciuşağı, Kçk Yumurtalık Mah ve Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu Sondaj Yapım İşi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun29.Maddesine göre ve 13.Maddesinin b fıkrasının 2.Maddesinde ‘ Yaklaşık maliyeti otuzmilyar(Yüzbinyediyüzyetmişyedi Türk Lirası)*ile altmışmilyar Türk Lirası (İkiyüzbirbinbeşyüzaltmışüç Türk Lirası)*arasında olan mal veya hizmet alımları ile altmışmilyar(İkiyüzbirbinbeşyüzaltmışüç Türk Lirası)*ile beşyüzmilyar Türk Lirası (Birmilyonaltıyüzyetmişdokuzbinyediyüzyetmişiki Türk Lirası)*arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.’denilmesinden dolayı zeyilname düzenlenmesi gerekli görülmüştür.

 

İhale Kayıt Numarası

 

:

 

2015/173593

1- İdarenin
a) Adresi : Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 16 01120 SEYHAN / ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 32245723383224582752
c) Elektronik posta adresi :
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı :
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

Aski Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olanAdana İli Tufanbeyli İlç Akçal Mah, Saimbeyli İlç Avcıpınarı Mah, İmamoğlu İlçesi Alaybeyli, Kozan İlçesi Çürüklü Mah, Ceyhan İlçesi Kıvrıklı, Yumurtalık İlçesi Deveciuşağı, Kçk Yumurtalık Mah ve Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu Sondaj Yapım İşiihalesinin İdari Şartnamesinin 3.maddesinde İhale Tarihi: 20.01.2016 ve İhale Saati: 14:00 olarak belirlenmişti.

Ancak gazete ilanının yayımlanmasında meydana gelen aksaklıklar nedeniyle Sondaj yapım işi ihalesi   İHALE TARİHİ : 27.01.2016 ve  İHALE SAATİ : 14.00 olarak değiştirilmiştir.

(BASIN 221940)  www.bik.gov.tr

 

Sancaktepe escort Zeytinburnu escort Antalya escort Ankara escort Avrupa yakası escort Denizli escort Kocaeli escort Merter escort Nişantaşo escort Levent escort Çapa escort Etiler escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Bakırköy escort Bahçeşehir escort Esenyurt escort Avcılar escort Avrupa yakası escort bayan Beykoz escort Üsküdar escort Göztepe escort Erenköy escort Suadiye escort Kurtköy escort Tuzla escort Bostancı escort Ümraniye escort Pendik escort Kadıköy escort Kartal escort Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bodrum escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Gaziantep escort Eskişehir escort Ankara escort İstanbul escort Kayseri escort Adana escort Şirinevler escort Halkalı escort Marmaris escort Fethiye escort Sarıyer escort Maltepe escort Fatih escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Başakşehir escort Ataköy escort Alanya escort Samsun escort Muğla escort İzmir escort Diyarbakır escort Bursa escort Antalya escort İstanbul escort Göztepe escort Gaziantep escort Adana escort Adana escort Anadolu yakası escort Ankara escort İstanbul escort Ataşehir escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bağcılar escort Bahçeşehir escort Bahçeşehir escort Beşiktaş escort Beykoz escort Bodrum escort Bostancı escort Bursa escort Eskişehir escort Gaziosmanpaşa escort Kadıköy escort Kartal escort Kocaeli escort Konya escort Konya escort Konya escort bayan Malatya escort Pendik escort Şirinevler escort Taksim escort Ümraniye escort Adana escort Antalya escort Bursa escort İzmir escort Bodrum escort Eskişehir escort Konya escort İzmir escort Beylikdüzü escort Kayseri escort İzmir escort Pendik escort Eskişehir escort İstanbul escort escort Fatih escort Antalya escort escort bayan Samsun escort İstanbul escort Bursa escort Antalya escort bayan Antalya bayan escort Antalya escortlar Adana escort Bursa escort İzmir escort Diyarbakır escort Maltepe escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Şirinevler escort Ataköy escort Halkalı escort İstanbul escort Şişli escort Kayseri escort Antalya escort Mersin escort Mersin escort Mersin escort Şişli escort Mersin escort Kayseri escort