hava
DOLAR %
EURO %
GRAM ALTIN %
ÇEYREK A. %
BITCOIN %
SON DAKİKA

İHALE İLANI KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Son Güncelleme :

12 Temmuz 2015 - 19:42

/ 594 views kez okundu.
İHALE İLANI KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

KIZILDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 348 KOD NOLU GÖZTAŞI – MAHMUTOĞLU VE 364 KOD NOLU MEZAR – KAYACI ORMAN YOLLLARI SANAT YAPISI YAPIM İŞİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1-İhale Kayıt Numarası : 2015/88651

İdarenin

a)Adresi : Atatürk Cad. Orman İşletme Sk.No:11 Karaisalı / ADANA

b)Telefon ve fax Numarası: 322 551 2308 – 322 551 2049

c)Elektronik posta Adresi(varsa)  : karaisaliisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği İnternet Adresi: https://ekap. kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale Konusu Yapım İşinin  

a)Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu)yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri  :Kızıldağ Orman İşletme Şefliği

c) Teslim tarihi  :Sözleşmeyi mutakip 5 gün içinde

d) işin süresi :Yer tesliminden itibaren 60 gündür.

 3-İhalenin

a)Yapılacağı Yer:Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü Şehit Hasan GÜDEN İhale Salonu.

b)Tarihi ve Saati: 22.07.2015  –  Saat: 11: 00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve /veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,  tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri

Son 15 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler

Anahtar teknik personel istenilmemektedir.

4.4. bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih 27961 sayılı resmi gazetede yer alan ayapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin A V.GURUP: Kara yolu işleri maddesi gereği

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği, orman mühendisliği ve mimarlık

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 120  (YÜZYİRMİLİRA)  karşılığı KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MUHASEBE SERVİSİ adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinde e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Gelen Evrak Kayıt Bürosu adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini,  her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 ( YETMİŞ ) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı ( N ) : 1,20
 5. Teklifi Sınır Değerin Altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, kanunun 38. Maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLAN OLUNUR.

 

KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

(BASIN W.2413)  www.bik.gov.tr