hava 38° Orta
DOLAR 32,6709 % % 1.22
EURO 34,9441 % % 0.1
GRAM ALTIN 2.446,56 % % 2,32
ÇEYREK A. 4.000,13 % % 2,32
BITCOIN 66.851,99 % -1.355
SON DAKİKA

MAKARNA SATIN ALINACAKTIR

Son Güncelleme :

23 Mart 2015 - 18:12

/ 307 views kez okundu.
MAKARNA SATIN ALINACAKTIR

 

ADANA TED. BLG. BSK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLİĞİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

6 KISIM MAKARNA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                        : 2015/24418

1-İdarenin

a) Adresi                                                      :Resatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkası 01330 SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası                   : 3223525301 – 3223597885

c) Elektronik Posta Adresi                      : adana.tedarik@msb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      : 6 KISIM MAKARNA

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                                    : Ayrıntıları İdari Şartnameye Ekli EK-A(İhtiyaç Çizelgesi)’nde Belirtilmiştir.

c) Teslim tarihi                                      : 1.SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP EK-A İhtiyaç Çizelgesinde belirtilen taksit planlarına göre(EK-A’da belirtilen ayların 1-20’nci günleri teslim edilecektir.) teslimat yapılacaktır. 2.Malların teslim edileceği birlik / kurumlar, taksit miktarları ve teslim süreleri EK-A Taksit Çizelgesinde belirtilmiş olup yüklenici malları taksit teslim süresi içerisinde DEFATEN teslim edecektir. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği gün işe başlama talimatının tebliğ ve kabul edildiği gün olarak kabul edilecektir. Ayrıca bir işe başlama talimatı verilmeyecektir. Sözleşme herhangi bir sebeple taksit başlangıç tarihinden sonra imzalanırsa; (sözleşmenin taksit teslim süresi içerisinde imzalanması durumu dahil) mallar sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01-20 gün içerisinde DEFATEN teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                  : MSB ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI Tedarik Şube Müdürlüğü Resatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkasi 01330 SEYHAN /ADANA

b) Tarihi ve saati                                   : 20.04.2015 – 10:00

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
  3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI İlan Memurluğu Reşatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkası 01330 SEYHAN /ADANA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ADANA TEDARİK BÛLGE BAŞKANLIĞI Tedarik Şube Müdürlüğü Reşatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkasi 01330 SEYHAN /ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YÜZSEKSEN) takvim günüdür.
  3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

(BASIN ADN.47264) www.bik.gov.tr