hava 28° Orta
DOLAR 32,9298 % % 0.08
EURO 35,3217 % % -0.16
GRAM ALTIN 2.454,34 % % -0,62
ÇEYREK A. 4.012,85 % % -0,62
BITCOIN 61.990,00 % 5.569
SON DAKİKA

MUHTELİF ARAÇ YEDEK PARÇASI ALIMI 2 KISIM (102 KALEM)

Son Güncelleme :

18 Ağustos 2014 - 12:17

/ 328 views kez okundu.
MUHTELİF ARAÇ YEDEK PARÇASI ALIMI 2 KISIM (102 KALEM)

MUHTELİF ARAÇ YEDEK PARÇASI ALIMI 2 KISIM (102 KALEM)

ADANA TED. BLG. BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY

BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

 

MUHTELİF ARAÇ YEDEK PARÇASI ALIMI 2 KISIM (102 Kalem) alımı 4734 sayılı Kamu

İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir İhaleye

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası                                    : 2014/93152

1- İdarenin

a) Adresi                                                            : Resatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkası 01330

SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası                      : 3223525301 – 3223597885

c) Elektronik Posta Adresi                          : Elektronik Bildirim Öngörülmemiştir.

ç) İhale dokümanının                                   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

görülebileceği internet adresi

(varsa)

 

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                         : Malın miktarı ve türü EK-A’dadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı

içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                                  : 10’uncu Tanker Üs İkmal Tb.K.lığı Dep.ve Dğt.A.liği

İncirlik/Sarıçam/ADANA

c) Teslim tarihi                                                : 10 uncu Tanker Üs İkmal Tb.K.lığı Depolar Dağıtım

Bölük K.lığı İncirlik/Sarıçam/ADANA

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                             : Adana Tedarik Bölge Başkanlığı Reşatbey Mah.Ordu

Cad. Adliye arkası No:1 Seyhan/ADANA

b) Tarihi ve saati                                             : 25.08.2014 – 13:30

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sıctl Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana

Tedarik Bölge Başkanlığı Reşatbey Mah. Ordu Cad. Adliye arkası No:1 Seyhan/ADANA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Adana Tedarik Bölge Başkanlığı Reşatbey Mah. Ordu Cad. Adliye arkası No:1 Seyhan/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendf belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir ‘
  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür
  3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

(BASIN ADN.2447) www.bik.gov.tr