hava 36° Orta
DOLAR 32,5600 % % 0.13
EURO 34,9957 % % 0.3
GRAM ALTIN 2.438,79 % % 0,14
ÇEYREK A. 3.987,42 % % 0,14
BITCOIN 65.209,03 % -0.261
SON DAKİKA

6 KISIM GIDA MADDESİ

Son Güncelleme :

19 Haziran 2014 - 23:38

/ 423 views kez okundu.
6 KISIM GIDA MADDESİ

6 KISIM GIDA MADDESİ
ADANA TED. BLG. BSK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
6 KISIM GIDA MADDESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/65611

1-İdarenin
a) Adresi : Reşatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkası 01330
SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 0322-3525301 – 0322-3597885
c) Elektronik Posta Adresi : Elektronik posta adresiyle bildirim öngörülmemiştir.
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : GOFRET(35 GR.LIK) 100.000 ADET ÇİKOLATA(40 GR.LIK) 50.000 ADET BİSKÜVİ (TATLI)(80-120 GR.LIK) 5000 KG BİSKÜVİ (TUZLU) (80-120 GR.LIK) 5000 KG SİYAH ÇAY 1000 KG TEREYAĞI(15 GR.LIK) 200.000 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MSB Adana Tedarik Bölge Başkanlığı 791 Mal Saymanlığı Köprüköy/ADANA
c) Teslim tarihi : 1. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI TAKİP EDEN GÜNDEN İTİBAREN EK-A İhtiyaç Çizelgesinde belirtilen taksit planlarına göre(EK-A’da belirtilen ayların 1-20’nci günleri teslim edilecektir.) teslimat yapılacaktır. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği gün işe başlama talimatının tebliğ ve kabul edildiği gün olarak kabul edilecektir. Ayrıca bir işe başlama talimatı verilmeyecektir. 2. Sözleşmenin, taksit tarihinden sonra yürürlüğe girecek olması durumunda; taksit sözleşmenin
yürürlüğe girmesinden sonra 1-20 gün içinde teslim edilecektir. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği gün işe başlama talimatının tebliğ ve kabul edildiği gün olarak kabul edilecektir. Ayrıca bir işe başlama talimatı verilmeyecektir.

3- ihalenin
a) Yapılacağı yer : MSB ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI Tedarik Şube Müdürlüğü Reşatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkası 01330 SEYHAN /ADANA
b) Tarihi ve saati : 16.07.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası)karşılığı ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI İLAN MEMURLUĞU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI Tedarik Şube Müdürlüğü Reşatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkası 01330 SEYHAN /ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(BASIN ADN.1765) www.bik.gov.tr