hava
DOLAR %
EURO %
GRAM ALTIN %
ÇEYREK A. %
BITCOIN %
SON DAKİKA

27 KALEM TEMİZLİK VE TEK KULLANIMLIK MUTFAK MALZEMESİ

Son Güncelleme :

17 Mart 2015 - 21:45

/ 320 views kez okundu.
27 KALEM TEMİZLİK VE TEK KULLANIMLIK MUTFAK MALZEMESİ

27 KALEM TEMİZLİK VE TEK KULLANIMLIK MUTFAK MALZEMESİ

DOĞUMEVİ HASTANESİ -ADANA SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU


27 Kalem Temizlik ve Tek Kullanımlık Mutfak Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2015/30345

 

1-İdarenin
a) Adresi : Döşeme Mah. Erdal Acet Cad. No:10 01130 SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 322 4316001 – 322 4351532
c) Elektronik Posta Adresi : adanadcb1@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 27 KALEM TEMİZLİK VE TEK KULLANIMLIK MUTFAK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İhtiyaca binaen Döşeme Mah. Erdal Acet Caddesinde bulunan Hastanemiz hizmet binasındaki Temizlik Malzeme Ambarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İhtiyaca binaen Döşeme Mah. Erdal Acet Caddesinde bulunan Hastanemiz hizmet binasındaki Temizlik Malzeme Ambarına teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Döşeme Mahallesi Erdal Acet Cad. No:10 01130 Seyhan/ADANA
b) Tarihi ve saati : 30.03.2015 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teklif edilen 1.,3.,4.,5.,6.,7.,12. ve 14. kalemlere ait Ürün Güvenlik Bilgi Formu verilecektir. Teklif edilen  3. kaleme ait Sağlık Bakanlığı Biyosidal ürün listesinde bulunmalı ve dosyasında bunu belgelemelidir. Teklif edilen 8.,16.,17.,25. ve 26. kalemlere ait Gıda ile temas eden madde ve malzemelere ait üretim izin belgesi olmalıdır. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen kalemler için (Adet, Kğ,Litre Kutu,bidon, Rulo, vb. ) cinsine göre 1’rer adet numune vereceklerdir ve Numuneler orijinal ambalajlı olarak ihale saatine kadar Döşeme Mah. Erdal Acet Cad. Hastanemiz hizmet binamızdaki Temizlik Malzeme Ambarına tutanakla liste halinde koliler içerisinde numunelerin üzerinde firmanın isim ya da kaşeleri olacak şekilde teslim edilecektir.Numune Teslim tutanağı ihale dosyasına konacaktır. Numune istenen kalemlerle ilgili numunesi olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Erdal Acet Cad.) Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Erdal Acet Cad.) Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

(BASIN ADN.44022) www.bik.gov.tr