hava 36° Orta
DOLAR 32,5600 % % 0.13
EURO 34,9957 % % 0.3
GRAM ALTIN 2.438,79 % % 0,14
ÇEYREK A. 3.987,42 % % 0,14
BITCOIN 65.209,03 % -0.261
SON DAKİKA

5 KISIM GIDA MADDESİ (500 KG VANİLİN.200 KG HAMUR KABARTMA TOZU, 100 KG SUSAM.500 KG YENİLEBİLİR(BUĞDAY) NİŞASTA, 1000 KG GARNİTÜR KONSERVESİ) alımı

Son Güncelleme :

21 Ekim 2015 - 22:13

/ 352 views kez okundu.
5 KISIM GIDA MADDESİ (500 KG VANİLİN.200 KG HAMUR KABARTMA TOZU, 100 KG SUSAM.500 KG YENİLEBİLİR(BUĞDAY) NİŞASTA, 1000 KG GARNİTÜR KONSERVESİ) alımı

5 KISIM GIDA MADDESİ (500 KG VANİLİN.200 KG HAMUR KABARTMA TOZU.100 KG SUSAM.500 KG YENİLEBİLİR (BUĞDAY) NİŞASTA, 1000 KG GARNİTÜR KONSERVESİ)

ADANA TED. BLG. BSK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

 

5 KISIM GIDA MADDESİ (500 KG VANİLİN.200 KG HAMUR KABARTMA TOZU, 100 KG SUSAM.500 KG YENİLEBİLİR(BUĞDAY) NİŞASTA, 1000 KG GARNİTÜR KONSERVESİ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası                           : 2015/139569

1-İdarenin

a) Adresi                                             : Reşatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkası 01330 SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası                : 3223525301 – 3223597885

c) Elektronik Posta Adresi                   : adana.tedarik@msb.gov.tr

ç) (hale dokümanının görülebileceği   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

   internet adresi (varsa)

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                    : 5 KISIM GIDA MADDESİ (500 KG. VANİLİN, 200 KG. HAMUR KABARTMA TOZU, 100 KG. SUSAM, 500 KG. YENİLEBİLİR (BUĞDAY) NİŞASTA, 1.000 KG. GARNİTÜR KONSERVESİ). Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                      : ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI TAŞINIR 791 MAL SAYMANLIĞI (KÖPRÜ KÖY/ADANA

c) Teslim tarihleri                                : Malların teslim edileceği birlik / kurumlar, taksit miktarları ve teslim süreleri EK-A Teslim Programında belirtilmiş olup yüklenici mallan taksit teslim süresi içerisinde defaten teslim edecektir. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği gün işe başlama talimatının tebliğ ve kabul edildiği gün olarak kabul edilecektir. Ayrıca bir işe başlama talimatı verilmeyecektir. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip geçmiş taksit durumunda kalan taksitler (sözleşmenin taksit teslim süresi içerisinde imzalanması durumu dahil) 01-20 gün içerisinde defaten teslim edilecektir. 5018 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince sözleşme kapsamındaki malın en az yarısının cari yılda alınmasına özellikle dikkat edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 : MSB ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI Tedarik Şube Müdürlüğü Reşatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkası 01330 SEYHAN /ADANA

b) Tarihi ve saati                                 : 02.11.2015-10:00

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde( bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması]halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  3. İhale dokümanının gömülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü Reşatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkası 01330 SEYHAN ADANA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI Tedarik Şube Müdürlüğü Reşatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkası 01330 SEYHAN /ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
  3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

(BASIN 165290)  www.bik.gov.tr