hava
DOLAR %
EURO %
GRAM ALTIN %
ÇEYREK A. %
BITCOIN %
SON DAKİKA

CERRAHİ ALET SETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Son Güncelleme :

03 Eylül 2014 - 18:05

/ 354 views kez okundu.
CERRAHİ ALET SETLERİ SATIN ALINACAKTIR

CERRAHİ ALET SETLERİ SATIN ALINACAKTIR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Cerrahi Alet Setleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/104142

 

1-İdarenin
a) Adresi : Ç.Ü.TIP FAKÜLTESI BALCALI HASTANESI 01130 BALCALI SARIÇAM/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223387078 – 3223386045
c) Elektronik Posta Adresi : dssatinalma@cu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KISIM GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI CERRAHİ ALET SETLERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ç.Ü ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMBARI Sarıçam/ADANA
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 30(otuz) takvim günü içerisinde setler teslim edilecektir. Yüklenici tarafından setlerin hangi zamanda kuruma getirileceği idareye bildirilerek Hastane ambarından randevu alınması zorunludur.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ç.Ü. ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 25.09.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
-İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları  “ teknik şartnameye cevap ” başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede teknik şartnamenin her bir maddesine verilen cevap, ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka, ürünün âdeti, barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır. 

-İhale listesinin 5. Kısmında yer alan Masaya Monte Karaciğer Retraktör Seti için ihale tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde ilgili birime demo yapılacaktır. Belirtilen ürünlere demonstrasyon yapılmaması halinde ihaleye katılan isteklilerin bu kalemlerdeki malzemeye sunmuş oldukları teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

-İstekliler, Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla aşağıda belirtilen malzemeler için birer adet numuneyi bir numune teslim tutanağı ile birlikte (ihale saatine kadar)  Genel Cerrahi Anabilim Dalına teslim edeceklerdir. Numuneleri uygun bulunmayan veya numune teslim etmeyen firmaların ilgili malzemeler için sundukları teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

NUMUNE LİSTESİ

                          MİKRO CERRAHİ SET

2 – RND BODY SUTURE FORCEPSSTR0.6MM180MM, 4 – DUROGRIP CASTROV. NDL HLDR SERR 0,2/145MM 

                          LAPARATOMİ SETİ

2 – MICRO-HALSTED FORCEPS DEL CVD 125MM, 3 – CRILE FORCEPS CVD 140MM, 6 – ROCHESTER-PEAN FORCEPS CVD 160MM, 7 – HALSTED-MOSQUITO FCPS DEL CVD 200MM, 8 – OVERHOLT FORCEPS # 2 CVD 220MM,  13 – ALLIS ATR. FORCEPS 7.0MM 200MM, 14 – BABCOCK TISSUE FORCEPS 215MM, 19 – KOCHER-OCHSNER FORCEPS STR 1X2 200MM, 30 – DE’BAKEY ATR. FCPS 1.5MM STR150MM, 31- TC WANGENSTEEN NEEDLE HLDR SERR275MM, 32 – TC MAYO-HEGAR-SEELEY NEEDLE HOLDER203MM, 39 – TC METZENBAUM SCISSORS CVD 180MM, 40 – TC METZ W/1 SERR SCISSCVDB/B230MM, 41 – TC MAYO SCISSORS STR 140MM

                         VERİCİ VASKÜLER SET

1 – TC CRILE-WOOD NDL HLDRSTD SERR 200MM, 3 – DE’BAKEY-SATINSKY TANGENTIAL CLMP240MM, 4 – DBAKEY AORTA ANEURYSM CLMPCVD95/250MM, 5 – DE’BAKEY-PEAN ATR. FCPS CVD89MM260MM, 7 – COOLEY CAVA OCCLUSION CLAMP 190MM CH.28, 8 – DIETRICH VESSEL SCISSORS 25DG 180MM, 16 – DE’BAKEY ATR. FCPS 2.0MM STR 200MM

                       ALICI VASKÜLER SET

4 – TC NEEDLE HOLDER X-DEL SERR200MM, 5 – DE’BAKEY TANGENTIAL CLMP 5 75MM-W280MM, 6 – DE’BAKEY TANGENTIAL CLMP1.38MM-WD220MM, 13 – DE’BAKEY ATR. BULLDOGCLAMP STR.20/80MM, 14 – DE’BAKEY DILATOR MALL 1.0MM 190MM

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ç.Ü. UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖZEL BÜTÇE TAHAKKUK BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ç.Ü. ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÖZEL BÜTÇE TAHAKKUK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(BASIN ADN.2640) www.bik.gov.tr