hava
DOLAR 32,5544 % % 0.12
EURO 35,0223 % % 0.36
GRAM ALTIN 2.439,59 % % 0,17
ÇEYREK A. 3.988,72 % % 0,17
BITCOIN 65.202,14 % -0.764
SON DAKİKA

ÇOCUK OYUN GRUBU, TAHTEREVALLİ, PİKNİK MASASI VE KOMPOZİT ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR

Son Güncelleme :

16 Kasım 2015 - 21:12

/ 385 views kez okundu.
ÇOCUK OYUN GRUBU, TAHTEREVALLİ, PİKNİK MASASI VE KOMPOZİT ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR

ÇOCUK OYUN GRUBU, TAHTEREVALLİ, PİKNİK MASASI VE KOMPOZİT ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR

SARIÇAM BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

36 Adet Çocuk Oyun Grubu, 36 Adet Tahterevalli, 20 Adet Piknik Masası, 50 Adet Kompozit Çöp Kovası (Montaj Dahil)alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2015/153397

 

1-İdarenin
a) Adresi : MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN BULVARI NO:25 01250 SARIÇAM SARIÇAM/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223414109 – 3223414103
c) Elektronik Posta Adresi : info@saricam.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 36 Adet Çocuk Oyun Grubu, 36 Adet Tahterevalli, 20 Adet Piknik Masası, 50 Adet Metal Ayaklı Kompozit Çöp Kovası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Park ve Bahçeler Birimi Şantiye Binası veya Monte olacak park yerleri
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yapılacak yer tesliminden sonra 60 (Altmış) takvim günü içerisinde yüklenici teslimi ve montajı gerçekleştirecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ PRF.DR. NECMETTİN ERBAKAN BULVARI NO:25 SARIÇAM/ADANA
b) Tarihi ve saati : 10.12.2015 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalata yeterlilik belgesi

d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi

İsteklilerin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekliler ihale dosyasında; TS-12427 SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ’ ni sunacaklardır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
 İstekliler ihale dosyasında;

Oyun Gruplarında TSE EN 1176/ 1.2.3.5.6. belgesleri
İhaleye katılacak firmaların üretici belgeleri,
İhaleye katılacak firmaların yerli malı belgesi,
İhaleye katılacak firmaların ISO 9001 ve ISO 14001 belgeleri,
İhaleye katılacak firmaların OHSAS belgelerini sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ PRF.DR. NECMETTİN ERBAKAN BULVARI NO:25 SARIÇAM/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(BASIN 183319)  www.bik.gov.tr