hava 28° Orta
DOLAR 32,9298 % % 0.08
EURO 35,3217 % % -0.16
GRAM ALTIN 2.454,34 % % -0,62
ÇEYREK A. 4.012,85 % % -0,62
BITCOIN 61.990,00 % 5.569
SON DAKİKA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI VE NEFROLOJİ BİLİM DALI ELLE TAŞINABİLİR (PORTABLE) RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ SİSTEMİ

Son Güncelleme :

21 Ekim 2014 - 12:16

/ 443 views kez okundu.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI VE NEFROLOJİ BİLİM DALI ELLE TAŞINABİLİR (PORTABLE) RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ SİSTEMİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI VE NEFROLOJİ BİLİM DALI ELLE TAŞINABİLİR (PORTABLE) RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ SİSTEMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı ve Nefroloji Bilim Dalı Elle Taşınabilir (Portable) Renkli Doppler Ultrasonografi Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/131684

 

1-İdarenin
a) Adresi : Ç.Ü. TIP FAKÜLTESI BALCALI HASTANESI 01130 BALCALI SARIÇAM/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223387078 – 3223386045
c) Elektronik Posta Adresi : dssatinalma@cu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Elle Taşınabilir (Portable) Renkli Doppler Ultrasonografi Sistemi Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ç.Ü. ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMBARI Sarıçam/ADANA
c) Teslim tarihi : Cihazlar, sözleşme tarihinden itibaren en geç 15.12.2014 tarihi mesai bitimine kadar teslim edilecektir. Yüklenici tarafından cihazların hangi zamanda kuruma getirileceği idareye bildirilerek Hastane ambarından randevu alınması zorunludur.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ç.Ü. ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 11.11.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.1-İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
4-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
5-Tıbbi cihaz üreticisi OEM (Original Equipment Manafacturer-Orjinal malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin Sözleşme,
6-İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Teklif edilen ürünler tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında ise,
– İsteklilerin teklif ettikleri ürünlere ait Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kaydı bulunacaktır.
– Teklif edilen ürünlere ait ürün barkod numarası ve firma tanımlayıcı veya bayi ise yetkili bayi barkod numarasını içeren TİTUBB çıktısı sunulması zorunludur.
– Ürünlere ait TİTUBB numaraları teklif mektubunda belirtilecektir.
Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değil ise;
1- Teklif eden ürünlere ait; “ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici/satıcı beyanı”
2- Kapsam dışı ürünü teklif veren imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler, yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
3- Kapsam dışı bulunan ürünler için CE uygunluk beyanı-belgesi sunulacaktır.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak  belirlenecektir
2. Burada tanımlanan üstün teknik özellikler fiyat dışı unsur olarak nispi ağırlıkları oranında ihale kararını etkileyecektir. İhale dosyasında kanıtlayıcı doküman bulundurulacaktır. Değerlendirmede aşağıdaki formül kullanılacak ve ihale, formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan isteklide kalacaktır.
3. Efektif Fiyat= Teklif Fiyatı – (Teklif fiyatı x Topladığı Nispi Ağırlık)

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI İÇİN  FİYAT DIŞI UNSURLAR:

Kalite ve teknik değeri etkileyen unsurlar:

a.) Ultrasonografi cihazı 220V-50 Hz şehir şebeke elektriği ile çalışabİleceği gibi mevcut bataryası ile şebeke elektriğine bağlanmadan en az 90 dakika çalışabilmesi (%1).
b.) Cihaz kapalı durumdayken açılıp çalışır duruma gelmesi 50 sn ve altında ise (%1)
c.) Multifrekans veya geniş band aralığında çalışan hokey sopası şeklinde (hockey stick) elektronik lineer probun band aralığının 8.0-18.0 Mhz olması ve sistemin bununla uyum göstermesi (%2)
d.) Sisteme bağlanan tüm lineer problarla geniş açıdan trapezoid görüntüleme yapabilmesi (%1)
e.) Sistemin çerçeveleme hızı 1500 çerçeve/saniyenin (frame rate) üzerinde olması (%1)
f.) Sistemde lineer problarla birlikte panaromik görüntüleme özelliğinin bulunması (%2)

Verimliliği etkileyen unsurlar:

g.) Monitorun 14-15 (inç) boyutta LCD olması (%0,5)
h.) Elle taşınabilir ultrasonografi cihazı monitor, klavye, ve şarj edilebilir batarya tek parça olmalıdır. Ultrasonografi cihazı batarya ile birlikte 5 (beş) kilogramın altında olması (%1)
i.) Sistem ile tek tuşa basarak B-Mod, renk veya Doppler modlarında otomatik optimizasyon yapılabilmesi (%1)
j.) Cihaz arızasında mesai saatleri içinde arıza bildirimi yapılmasından itibaren 4 saat içinde arızaya müdahale edilmesi (%1)


İşletme ve bakım maliyetini etkileyen unsurlar:

k.) Elle taşınabilir renkli doppler ultrasonografi sisteminin her türlü parçası dahil  bakım ve onarım garantisinin 5 (beş) yıl olması ve  bu garanti yüklenici ve üretici firma tarafından ücretsiz yapılacağı ayrı ayrı taahhüt edilmesi (%6)

NEFROLOJİ BİLİM DALI İÇİN FİYAT DIŞI UNSURLAR:

Kalite ve teknik değeri etkileyen unsurlar:

a.) Ultrasonografi cihazı 220V-50 Hz şehir şebeke elektriği ile çalışabİleceği gibi mevcut bataryası ile şebeke elektriğine bağlanmadan en az 90 dakika çalışabilmesi (%1).
b.) Cihaz kapalı durumdayken açılıp çalışır duruma gelmesi 50 sn ve altında ise (%1)
c.) Sisteme bağlanan tüm lineer problarla geniş açıdan trapezoid görüntüleme yapabilmesi (%1)
d.) Sistemin çerçeveleme hızı 1500 çerçeve/saniyenin (frame rate) üzerinde olması (%1)
e.) Sistemde lineer problarla birlikte panaromik görüntüleme özelliğinin bulunması (%2)

Verimliliği etkileyen unsurlar:

f.) Monitorun 14-15 (inç) boyutta LCD olması (%0,5)
g.) Elle taşınabilir ultrasonografi cihazı monitor, klavye, ve şarj edilebilir batarya tek parça olmalıdır. Ultrasonografi cihazı batarya ile birlikte 5 (beş) kilogramın altında olması (%1)
h.) Sistem ile tek tuşa basarak B-Mod, renk veya Doppler modlarında otomatik optimizasyon yapılabilmesi (%1)
i.) Cihaz arızasında mesai saatleri içinde arıza bildirimi yapılmasından itibaren 4 saat içinde arızaya müdahale edilmesi (%1)

İşletme ve bakım maliyetini etkileyen unsurlar:

j.) Elle taşınabilir renkli doppler ultrasonografi sisteminin her türlü parçası dahil  bakım ve onarım garantisinin 5 (beş) yıl olması ve  bu garanti yüklenici ve üretici firma tarafından ücretsiz yapılacağı ayrı ayrı taahhüt edilmesi (%6)

 1.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ç.Ü. UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖZEL BÜTÇE TAHAKKUK BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ç.Ü. ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÖZEL BÜTÇE TAHAKKUK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(BASIN ADN.3189) www.bik.gov.tr