hava 27° Parçalı Bulutlu
DOLAR 32,8126 % % -0.04
EURO 35,1673 % % -0.06
GRAM ALTIN 2.449,70 % % -0,04
ÇEYREK A. 4.005,25 % % -0,04
BITCOIN 63.720,01 % -0.928
SON DAKİKA

DOZİMETRE HİZMETİ ALINACAKTIR

Son Güncelleme :

03 Ekim 2014 - 11:19

/ 347 views kez okundu.
DOZİMETRE HİZMETİ ALINACAKTIR

DOZİMETRE HİZMETİ ALINACAKTIR

ADANA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Dozimetre Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/119888

1-İdarenin

a) Adresi:Yeni Baraj Mah. Hacı Ömer Sabancı Cad. SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası:3224557052 – 3224557032

c) Elektronik Posta Adresi:khb01.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı: 2 Kısım Dozimetre Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Adana Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Adana Devlet Hastanesi, Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Adana Karaisalı Devlet Hastanesi, Adana Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi, Adana Tufanbeyli Devlet Hastanesi, Adana Ceyhan Devlet Hastanesi, Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Adana İmamoğlu Devlet Hastanesi, Adana Kozan Devlet Hastanesi, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) Süresi:İşe başlama tarihi 14.03.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2016

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Adana İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği / Yeni Baraj Mah. Hacı Ömer Sabancı Caddesi Seyhan/Adana
b) Tarihi ve saati:28.10.2014 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak  kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekli firmalar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak yetki belgesine sahip olduklarını gösterir belgeyi ”Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Dozimetri Servisi Uygunluk Belgesini” teklifleriyle birlikte sunmaları zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Satın Alma Birimi (Halk Bankası Gazipaşa Şubesindeki IBAN:TR760001200916500005000010 nolu hesaba doküman bedeli yatırılarak dekont getirilip satın alınacaktır. ) adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği / Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

(BASIN ADN.3019)  www.bik.gov.tr