hava 26° Parçalı Bulutlu
DOLAR 32,7878 % % 1.53
EURO 35,1602 % % 0.53
GRAM ALTIN 2.457,99 % % 2,80
ÇEYREK A. 4.018,81 % % 2,80
BITCOIN 66.250,00 % 0.482
SON DAKİKA

GIDA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR

Son Güncelleme :

12 Haziran 2014 - 10:34

/ 364 views kez okundu.
GIDA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR

GIDA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR

ADANA TEDBLGBSK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

94300 KG (3 KISIM) ŞEHRİYE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/61161

1- İdarenin

a) Adresi : Reşatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkasi 01330 SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası : 3223525301 – 3223597885

c) Elektronik Posta Adresi  : Elektronik posta ile bildirim öngörülmemiştir.

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 94.300 KG. (3 KISIM) ŞEHRİYE 1. KISIM 39.800 KG. ŞEHRİYE (TED.BLG.BŞK.LIĞI/ADANA) 2. KISIM 40.000 KG. ŞEHRİYE (22 NCİ ULŞ.TRM.BRL.K.LIĞI/MERSİN) 3. KISIM 14.500 KG. ŞEHRİYE (DZ.İKM.DES.K.LIĞI/İSKENDERUN-HATAY) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : EK-A Taksit Çizelgesinde belirtilmiştir.

c) Teslim tarihi :Malların teslim edileceği birlik / kurumlar, taksit miktarları ve teslim süreleri EK-A Taksit Çizelgesinde belirtilmiş olup yüklenici malları taksit teslim süresi içerisinde defaten teslim edecektir. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği gün işe başlama talimatının tebliğ ve kabul edildiği gün olarak kabul edilecektir. Sözleşmenin                                                                  imzalanmasını müteakip geçmiş taksit durumunda kalan taksitler (sözleşmenin taksit teslim süresi içerisinde imzalanması durumu dahil) sözleşmenin imzalanmasını takip eden 01-20 gün içerisinde defaten teslim

 3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MSB ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI Reşatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkası 01330

SEYHAN /ADANA

b) Tarihi ve saati : 01.07.2014- 10:00

 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar

Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu

gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası)karşılığı ADANA TEDARİK

BÖLGE BAŞKANLİĞİ İLAN MEMURLUĞU adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ADANA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI Resatbey Mah.

Ordu Cad. Adliye Arkasi 01330 SEYHAN /ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YÜZSEKSEN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. GIDA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR.

(BASIN ADN.1659)  www.bik.gov.tr