hava 31° Orta
DOLAR 32,9413 % % 0.3
EURO 35,3637 % % 0.57
GRAM ALTIN 2.467,99 % % 0,71
ÇEYREK A. 4.035,16 % % 0,71
BITCOIN 60.091,51 % -6.224
SON DAKİKA

İHALE İLANI

Son Güncelleme :

28 Ocak 2015 - 17:08

/ 320 views kez okundu.
İHALE İLANI

İhale İlanı

MSB ADANA İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI

 

“5’inci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Kazan Daireleri Bakım Onarımı için Hizmet Projesi Yapımı” hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’ uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

 İhale Kayıt Numarası :2015/7077
1- İdarenin  
   a) Adresi : Reşatbey Mah. Ordu Cad. Adliye Arkası No:1/2 01330 Seyhan/ADANA
   b) Telefon ve faks numarası : 322 352 13 57 – 322 359 89 48
   c) Elektronik posta adresi : inseml01@hotmail.com
   ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale Konusu Hizmetin  
   a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartnamede belirtilen binalara ısıtma hattı çekilmesi için proje hizmet alımı.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

   b) Yapılacağı yer : KAHRAMANMARAŞ
   c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin  
   a) Yapılacağı yer: : MSB Adana İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı
   b) Tarihi ve saati : 06.02.2015  – 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılmış olan ve yapım işleri benzer iş grupları tebliğinde yer alan C-II grubu işlere ait hizmet projesi hazırlamış olmak benzer iş kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB Adana İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı – İhale ve Sözleşme kısmı adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Adana İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı – İhale ve Sözleşme Kısmı adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer Hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38’ inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

(BASIN ADN.13544) www.bik.gov.tr