hava 31° Orta
DOLAR 32,9286 % % 0.32
EURO 35,3765 % % 0.63
GRAM ALTIN 2.465,47 % % 0,60
ÇEYREK A. 4.031,05 % % 0,60
BITCOIN 60.950,01 % -4.924
SON DAKİKA

MOTORİN (EURO DİZEL) VE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN)

Son Güncelleme :

20 Kasım 2014 - 17:56

/ 393 views kez okundu.
MOTORİN (EURO DİZEL) VE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN)

MOTORİN (EURO DİZEL) VE KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN)

ADANA SEVGİ EVLERİ ÇOCUK YUVASI VE KIZ YETİŞTİRME YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Motorin (Euro Dizel) ve Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2014/157711

1-İdarenin:

a) Adresi : Yeşiloba mahallesi 46180 Sokak No: 25/1 SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası: 3224272507 – 3224272509

c) Elektronik Posta Adresi : adana.sevgievleri2@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 01.01.2015- 31.12.2015 tarihleri arası 12 aylık toplam 18.000 litre motorin (Euro Dizel) ve 2.000 litre kurşunsuz benzin (95 oktan) alımı işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : 1. Kısım için; Adana Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Seyhan / ADANA 2. Kısım için: Adana Erkek K.B.R.M Müdürlüğü Çukurova / ADANA

c) Teslim tarihleri : İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak ve 9.1. maddesinde belirtilen tarihte işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : Adana Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü – Yeşiloba Mah. 46180 Sk. No:25/1 Seyhan / ADANA

b) Tarihi ve saati : 02.12.2014-09:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teklif veren istekliler ; 5015 sayılı Petrol Piyasası kanununa dayanılarak hazırlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 2. bölüm 6. maddesine istinaden ilgili faaliyete ilişkin lisansa sahip olduğuna dair belgelerin aslı veya noter tasdikli suretini veya aslı idaremizce görülmüştür sureti ihale dosyası ile birlikte ibraz edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teklif veren istekliler alımı yapılacak olan akaryakıt ürünleri için TSE Standartlarına veya TÜPRAŞ Spesifikasyonlarına uygunluk belgelerini ihale dosyasında sunacaklardır.

 

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü – Yeşiloba Mah. 46180 Sk. No:25/1 Seyhan / ADANA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü – Yeşiloba Mah. 46180 Sk. No:25/1 Seyhan / ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
  3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Çocuk Yuvası-Adana Sevgi Evleri Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık
Koruma Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-M.Şükrü Tülay Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık

 

(BASIN ADN.3635)  www.bik.gov.tr