hava
DOLAR %
EURO %
GRAM ALTIN %
ÇEYREK A. %
BITCOIN %
SON DAKİKA

YAZLIK KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ VE KLİMA

Son Güncelleme :

11 Mayıs 2014 - 17:52

/ 455 views kez okundu.
YAZLIK KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ VE KLİMA

YAZLIK KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ VE KLİMA

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(CEYHAN)

YAZLIK KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ VE KLİMA alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/52521

 

1-İdarenin
a) Adresi : BOTAS PETROL ISLETMELERI BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ P.K.73 01944 CEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 322_639 24 65 – 322_639 24 80
c) Elektronik Posta Adresi : gokhan.bilici@botas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 398 TAKIM YAZLIK İŞ ELBİSESİ, 251 ÇİFT YAZLIK KOMPOZİT BURUNSUZ İŞ AYAKKABISI, 23 ÇİFT YAZLIK KOMPOZİT BURUNLU İŞ AYAKKABISI, 13 ÇİFT YAZLIK KOMPOZİT BURUNSUZ İŞ AYAKKABISI ( ELEKTRİKÇİ ) 74 TAKIM KLİMA, 800 ADET TİŞÖRT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Botaş Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ceyhan/ADANA
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Botaş Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü_Toplantı salonu Ceyhan/ADANA
b) Tarihi ve saati : 06.06.2014 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İSTEKLİLER TEKLİF EDECEKLERİ KORUYUCU GİYİM MALZEMELERİN ŞARTNAMEYE UYGUN NUMUNELERİNİ İHALE KOMİSYONUNA SUNACAKLARDIR.
(FİYATLARI AYNI OLMAK ŞARTIYLA 1’DEN FAZLA NUMUNE SUNULABİLİR.)
İSTEKLİLER TEKLİF EDECEKLERİ KLİMALARIN BİRER ADET RESİMLİ KATALOĞUNU TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE VERECEKLERDİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat dışı unsurlar DF = TF – ( TF x TKP ) formülü esas alınarak belirlenecektir. Bu formülde;
DF = Değerlendirme Fiyatını, TF = Teklif Fiyatını, TKP = Toplam Kalite Puanınını ifade eder. İhale değerlendirme fiyatı en düşük olan teklif sahibi üzerinde bırakılacak olup, uygulama örneği ihale dokümanı ekindeki “FİYAT DIŞI UNSURLAR VE ÖRNEK UYGULAMA TABLOSU”nda verilmiştir.
ÖNEMLİ NOT : KLİMA GRUBU DÜŞÜK FİYAT ESASINA GÖRE ALINACAKTIR.

 1.  İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Botaş Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü/İkmal Müdürlüğü Ceyhan/ADANA adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Botaş Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü_Haberleşme Şefliği Ceyhan/ADANAadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(BASIN ADN.1294) www.bik.gov.tr